Axioma
Представлені найбільш популярні програмні продукти лінійок BAS, 1С:Підприємство 8, та ін.
Повний перелік програм можливо переглянути в Каталозі
Перелік та вартість програмних продуктів
Ви можете завантажити прайс або ж скористатись пошуком

BAS Бухгалтерія КОРП

Бухгалтерський, податковий облік. Ведення кадрів та розрахунок заробітної плати.
18 000 грн
Що собою є продукт
«BAS Бухгалтерія КОРП»
"BAS Бухгалтерія КОРП" є професійним інструментом бухгалтера для ведення бухгалтерського і податкового обліку, підготовки та реєстрації податкових документів, а також підготовки та здачі обов'язкової регламентованої звітності з розширеними можливостями обліку. Рішення має розширений функціонал в частині розрахунку заробітної плати, що дозволяє використовувати його на підприємствах зі складним розрахунком заробітної плати.
Порівняльна таблиця "BAS Бухгалтерія ПРОФ" та "BAS Бухгалтерія КОРП"
  ПРОФ
  КОРП
  Кадровий облік
  Накази про прийом, переведення, звільнення
  Ведення штатного розкладу, розрахунок планового ФОП
  Облік стажу, зокрема спеціального стажу, військовий облік
  Облік використання відпусток
  Облік робочого часу
  Розрахунок заробітної плати
  Розрахунок та облік податків та внесків
  Оплата за окладом, індексація, прості доплати
  Оплата роботи за договорами ЦПХ
  Оплата за середнім заробітком (лікарняні, відпустки тощо)
  Складні формули розрахунку, відрядний заробіток, понаднормові, оплата за роботу вночі, нарахування в натуральній формі тощо
  Розрахунок утримань (аліменти, виконавчі листи тощо)
  Облік розрахунків з ФСС
  Загальні можливості
  Регламентована звітність
  Облік кадрів і розрахунок зарплати в зовнішній програмі й завантаження проводок за результатами розрахунку
  Спрощений режим (без зберігання історії кадрових змін)
  Обмеження доступу користувачів до зарплатних даних та розподіл прав між кадровиком і розраховувачем
  Як виглядає програма
  Як виглядає програма
  Функціонал програми
  Вартість
  Презентація
  Ведення обліку діяльності кількох організацій
  За допомогою "BAS Бухгалтерії КОРП" можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності кількох організацій. Облік для кожної організації можна вести в окремій інформаційній базі. Водночас "BAS Бухгалтерія КОРП" надає можливість ведення бухгалтерського та податкового обліку кількох організацій у загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), співробітників, складів (місць зберігання) і т. д., а обов'язкову звітність формувати роздільно.

  Облік товарно-матеріальних цінностей
  Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БО 9 "Запаси" і методичних вказівок з його застосування. Підтримуються такі способи оцінки матеріально-виробничих запасів під час їхнього вибуття:
  • за середньою собівартістю
  • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб FIFO)
  • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі)
  Для підтримки способів оцінки FIFO на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партіонний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для кожної організації.


  Складський облік
  В "BAS Бухгалтерії" реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації виявляються надлишки і списуються недостачі.
  За складами можна вести кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік можна відключити, якщо у ньому немає необхідності.
  Для кожного складу може бути визначено матеріально відповідальну особу. Водночас для одного складу може бути призначено одну відповідальну особу. Історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і за матеріально відповідальною особою.

  Облік торговельних операцій
  Автоматизовано облік операцій надходження та реалізації товарів і послуг. Під час продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні та податкові накладні. Всі операції з гуртової торгівлі враховуються у розрізі договорів з покупцями і постачальниками.
  Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику.
  Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздрібі можуть враховуватися за цінами покупки або продажу. Нараховується акцизний податок з реалізації підприємствами роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
  Облік комісійної торгівлі
  Автоматизовано облік комісійної торгівлі як щодо товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонеру). Підтримується відображення операцій з передачі товарів на субкомісію. Під час формування звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.
  Облік операцій з тарою
  Автоматизовані операції з обліку зворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.
  Облік банківських та касових операцій
  Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових коштів і валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції розрахунків з постачальниками, покупцями та підзвітними особами, внесення готівки на банківський рахунок й отримання готівки за грошовим чеком, придбання і продаж іноземної валюти, виплати (перерахування) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати. Під час відображення операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.
  Облік розрахунків з контрагентами
  Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях і іноземній валюті. Курсові різниці з кожної операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором у цілому або із вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.
  Облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів
  Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби", П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", П(С)БО 9 "Запаси".
  Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції, як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація, переоцінка (для основних засобів). Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між кількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.
  Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі до експлуатації і списання з експлуатації.
  Облік виробництва. Облік напівфабрикатів. Облік непрямих витрат.
  Автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.
  Для складних технологічних процесів, що мають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їхньої собівартості.
  Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу згідно показників нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 "Витрати".
  Під час списання непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу за номенклатурними групами продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі такі бази розподілу:
  • обсяг випуску
  • планова собівартість
  • оплата праці
  • матеріальні витрати
  • прямі витрати
  • окремі статті прямих витрат.
  Облік заробітної плати і кадровий облік
  Підсистема призначена для організації роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами, комплексної автоматизації процесів, що забезпечують підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням всіх вимог чинного законодавства. Для вирішення завдань в даній області користувачам надаються наступні можливості:
  • робота з персональними даними співробітників
  • облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності
  • організація роботи зі штатним розкладом
  • робота з договорами підряду
  • облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів
  • розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів
  • використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю
  • розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами
  • нарахування інших доходів, не пов'язаних з оплатою праці та доходів у натуральній формі
  • проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках
  • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності
  • отримання уніфікованих звітних форм
  • обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці
  • формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої
  Підтримка різних схем оподаткування
  В "BAS Бухгалтерії" підтримуються такі схеми оподаткування:
  • податок на прибуток і податок на додану вартість
  • податок на прибуток без податку на додану вартість
  • єдиний податок і податок на додану вартість
  • єдиний податок без податку на додану вартість
  • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб
  Завершальні операції періоду
  Автоматизовані регламентні операції, що виконуються по закінченні періоду, у тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші.
  До складу "BAS Бухгалтерії" входить набір довідок-розрахунків, що відображають розрахунки, пов'язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: "Розподіл непрямих витрат", "Переоцінка валютних коштів" та інші.
  Стандартні бухгалтерські звіти
  "BAS Бухгалтерія" надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків і проводок у найрізноманітніших розрізах. Серед них оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.
  Регламентована звітність
  "BAS Бухгалтерія" надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків і проводок у найрізноманітніших розрізах. Серед них оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.