Перелік та вартість програмних продуктів
Ви можете завантажити прайс або ж скористатись пошуком

Налаштування ведення обліку згідно міжнародних стандартів

Обстеження підприємства. Розробка рекомендацій. Налаштування програмного забезпечення. Навчання користувачів.
Міжнародні стандарти фінансової звітності
(International Financial Reporting Standards) – набір прийнятих Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності (IASB) документів (стан­дартів і коментарів), що визначають стандарти, які регламентують правила складання фінансової звітності, необхідної зовнішнім користувачам для прийняття ними економічних рішень стосовно підприємства. МСФЗ (IFRS) є інструментом реалізації економічної політики, основна мета використання якого полягає у забезпеченні прозорості та зрозумілості інформації щодо діяльності суб'єктів господарювання. Метою розробки та запровадження МСФЗ також є створення достовірної бази для визначення доходів і витрат, оцінки активів і зобов'язань, розкриття існуючих фінансових ризиків, порівняння результатів діяльності.
МСФЗ, на відміну від деяких національних правил складання звітності, засновані на принципах, а не на правилах, тобто головним є економічна суть процесу. Основними принципами складання та використання МСФЗ є: принцип нарахування, принцип безперервності діяльності, принцип обережності, принцип доцільності та ін. Принципи, закладені в порядок формування звітності згідно з МСФЗ, роблять її здатною відобразити реальний фінансовий стан організації.
Покликані забезпечити інформацією інвесторів та керівників бізнесу. Це дозволяє їм приймати рішення в управлінні підприємством. МСФЗ можуть послугувати базою для інформаційних систем, чим допоможуть керівництву правильно розподіляти капітал та збільшити прибутковість компанії.
Надаємо такі послуги
Надаємо такі послуги
Трансформація звітності
Використання практики трансформації звітності з НСБО в МСБО в існуючих облікових системах (Бухгалтерія для України, BAS Бухгалтерія, Управління торговим підприємством для України та Управління виробничим підприємством для України) шляхом адаптації програмних модулів, а саме:
  • Резерв дебіторської заборгованості
  • Резерв відпусток
  • Резерв переоцінки запасів
  • Дисконтування фінансових позик
  • Облік фінансових інструментів
  • Облік оренди
  • Біологічні активи рослинництва
Трансляція операцій у підсистему МСФЗ
BAS ERP
Досвід у впровадженні інформаційних систем та методів ведення обліку по МСФЗ на базі BAS ERP.
Підсистема МСФЗ – це підсистема ведення обліку та формування звітності відповідно до МСФЗ у складі автоматизованої системи ведення бухгалтерського обліку. Автоматизоване ведення обліку створюється шляхом трансляції даних - на окремому плані рахунків МСФЗ проводки формуються трьома способами:

  • Конвертація (трансляція) бухгалтерських проводок
  • Незалежне ведення обліку за МСФЗ
  • Операції, які не конвертуються з НП(С)БО